italy_gs.gif (6425 bytes)EXCHANGE 2000 italy_gs.gif (6425 bytes)